TEXINSIGHT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI (“AYDINLATMA METNİ”)

Güncellenme tarihi: 09/02/2024
TEXINSIGHT TEKNOLOJİ A.Ş.
Mersis No: 0840079090300001
Web Sitesi: https://www.newky.co
E-mail: kvkk@newky.co
KVKK Veri Koruma Görevlisi: İbrahim Ercankal
E-mail: ibrahim@newky.co

 1. POLİTİKA HAKKINDA
 2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE VERİ İŞLEME İLKELERİ
  1. a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyum
  2. b. Doğruluk ve güncellik
  3. c. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme
  4. d. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
  5. e. İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
 3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENEBİLECEĞİ DURUMLAR
  1. a. Açık rıza olması
  2. b. Kanunlarda açıkça öngörülmesi
  3. c. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle Açık Rızanızın Alınamadığı Haller
  4. d. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
  5. e. Hukuki Yükümlülüğümüzü Yerine Getirmemiz
  6. f. Kişisel Verinizi Alenileştirmeniz
  7. g. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
  8. h. Meşru Menfaatler Nedeniyle Veri İşlemenin Zorunlu Olması
  9. i. Özel nitelikli kişisel veriler
 4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ
 5. KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARIMI
 6. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER
 7. NEWKY TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
  1. a. Web Sitemizin Ziyaret Edilmesi
  2. b. Hizmet’in Kullanımı
 8. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
  1. a. Haklarınız
  2. b. İletişim Bilgilerimiz
 9. WEB SİTEMİZDEKİ ÇEREZLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
  1. a. Çerez Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
  2. b. Çerezlere İlişkin Tercih Haklarınız
 10. EK-1 : KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ 15
 11. EK-2 : TANIMLAR 16

1. POLİTİKA HAKKINDA


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi” lere ilişkin her türlü bilginin işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. İşbu (“Newky”), Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), TEXINSIGHT TEKNOLOJİ A.Ş. tarafından aşağıda listeli kategorilerde yer alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin Kanun kapsamında işlenmesine ilişkin Newky beyan ve açıklamalarını içermektedir. Bu kapsamda Politika’nın uygulama alanı, aşağıdaki veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenme süreçleridir:

 • Stajyer
 • Kullanıcılar
 • Yönetici
 • Çalışan Adayı
 • Tedarikçi
 • Beyaz Yaka
 • Mavi Yaka
 • Danışman
 • Basın
 • Dış Kaynak
 • Ziyaretçi
 • Müşteri
 • Eski Çalışan
 • Şirket Ortakları
 • Üçüncü Taraf
Web Sitesi’nde, mobil uygulamada, yeni hizmetlerin sunulması, Hizmet’e yeni özelliklerin eklenmesi veya yürürlükteki yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla Aydınlatma Metnini ve bu Politika’yı zaman zaman güncelleyebiliriz. Düzenli aralıklarla yapılan güncellemeleri takip etmenizi rica ederiz. Aydınlatma Metninde belirtildiği şekilde kişisel verilerinizin işlenmesini istemiyorsanız, Web Sitesi’ni ve Hizmet’i kullanmamanızı ve erişim sağlamamanızı rica ederiz.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE VERİ İŞLEME İLKELERİ


Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Özel nitelikli kişisel veriler ise kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel bilgilerin tamamen ve kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Hizmet içerisinde özel nitelikli kişisel veriler de işlenmektedir. Kişisel veri işleme faaliyetinde KVKK uyarınca uymakla yükümlü olduğumuz temel kurallar aşağıda belirtilmiştir:

a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyum

Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu doğrultuda Newky, her türlü kişisel veri işleme süreçlerinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun hareket etmekte ve dürüstlük kurallarına uymaktadır.

b. Doğruluk ve güncellik

Veri sorumluları, işledikleri kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri kurgulamalıdır. Bu doğrultuda Newky, veri sahiplerinin verilerini güncellemesi için olanak sağlamakta ve verilerin veritabanlarına doğru bir şekilde aktarımını temin için gerekli önlemleri almaktadır.

c. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme

Veri sorumluları, Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülükleri doğrultusunda veri sahiplerini kişisel verilerin işlenme amaçları ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu doğrultuda Newky veri işleme faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve söz konusu amaçlara ilişkin olarak veri sahiplerini aydınlatma metinleri kapsamında açık bir şekilde bilgilendirmektedir.

d. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

Newky tarafından kişisel veriler, temin edildikleri sırada veri sahibine bildirilen amaç için gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.

e. İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Veriler, yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuatta bu şekilde bir süre belirlenmediği takdirde ise veri kullanım amacı ve Newky prosedürleri göz önünde tutularak makul saklama süreleri belirlenmekte ve veriler bu süre ile sınırlı şekilde saklanmaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, Newky prosedürleri doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENEBİLECEĞİ DURUMLAR

Kanun’un 5 ve 6. maddeleri, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik şartları ortaya koymaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler Kanun’da sınırlı bir şekilde sayılmış olup kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içermektedir. Kanun’un 5. maddesi özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlerken, özel nitelikli verilerin işlenme şartları 6. maddede düzenlenmiştir.

Bahsi geçen maddelere göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler aşağıdaki hallerde işlenebilecektir:

a. Açık rıza olması

Açık rıza belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanan rızadır. Kişisel veri işleme faaliyeti ilgili kişinin açık rızasının kapsamı ve açık rızada belirtilen amaçlara sınırlı olmak zorundadır.

b. Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kişisel verileriniz ilgili kanunda yer alan sebep ve veri kategorileri ile sınırlı olarak işlenir.

c. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle Açık Rızanızın Alınamadığı Haller

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilir.

d. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Hizmet’ten faydalanabilmeniz için aramızda bir sözleşme kurulması ile veya bu sözleşmenin ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla ve kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilir.

e. Hukuki Yükümlülüğümüzü Yerine Getirmemiz

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilir.

f. Kişisel Verinizi Alenileştirmeniz

Kişisel verinizi alenileştirilmiş olmanız halinde alenileştirme amacı ile sınırlı olarak bu kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

g. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilir.

h. Meşru Menfaatler Nedeniyle Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işleyebiliriz.

i. Özel nitelikli kişisel veriler

Özel nitelikli kişisel veriler ise, aşağıda öngörülen şartlara tabi şekilde işlenebilecektir.

 • Veri sahibinin açık rızası bulunması.

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

Newky tarafından elde edilen kişisel veriler, Newky tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması; Newky ve Newky ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Newky iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması kapsamında 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenecektir:

 • Şirket faaliyet ve operasyonlarının yürütülmesi,
 • Personel adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş ortaklarıyla /kamu kurumlarıyla yürütülen iletişim faaliyetleri ve rutin operasyonların takibi,
 • Sistem/uygulama erişimleri çerçevesinde kullanıcı tanımlarının yapılması,
 • Bilişim teknolojileri dahilinde yapılacak yedekleme/geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Tedarikçi/ziyaretçi/danışman/müşteri internet erişim ve elektronik ekipman operasyonlarının yürütülmesi ve takibi,
 • Topluluk nezdinde merkezi bilişim teknolojileri sistemlerinin yönetilmesi ve operasyonların yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi,
 • Kamuya açıklanacak genel rapor çalışmaları,
 • İş ortaklarıyla yürütülen etkinlik, konferans, eğitim ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi.

4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verilerinizi ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ederiz. Bu kapsamda; öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit ediyoruz, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranırız, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlediğimiz amaç için gerekli olan saklama sürelerini tespit edip, ona göre saklıyoruz. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek kişisel veri olmaktan çıkarılır. Anonimleştirmek, kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi işlemidir. Kişisel tanımlayıcı bilgilerin, tanımlayıcı olmayan benzersiz tanımlayıcılarla değiştirilmesi ve veri setinin yeniden tanımlanabilirliğinin ortadan kaldırılmasıdır. Matbuu evraklar için ise, kağıt imha makinesi ile geri getirilemeyecek şekilde yok edilmesidir.

Kişisel verilerinizi Web Sitesi, Mobil Uygulamalar, Hizmet ve kullanıcı sözleşmeleri ile ilgili doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, gerekli savunmaları yapabilmemiz için ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca saklayabiliriz.

Kişisel Veri Kaynağı Süre Yasal Dayanak
Üyelik ve Rezervasyona İlişkin Kayıtlar 10 Yıl 6098 Sayılı Kanun
Muhasebe ve Finansal İşlemlere İlişkin tüm Kayıtlar 10 Yıl 6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun
Çerezler ve Log Kayıtları 6 Ay – En Fazla 2 Yıl 5651 Sayılı İnternet Kanunu
Ticari Elektronik Mail Onay Kayıtları Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 Yıl 6563 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat
Çevrim içi Ziyaretçilere İlişkin Trafik Bilgileri 2 Yıl 5651 Sayılı Kanun
Müşterilere İlişkin Kişisel Veriler 6563 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde ise 3 yıl , Hukuki ilişki son erdikten sonra 10 Yıl. 6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun
Kişisel Verileri Koruma Kurulu İşlemleri 10 Yıl KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası
Sözleşmeler Sözleşmenin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası
Kurum İletişim Faaliyetleri Faaliyetin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası
İnsan Kaynakları Süreçleri Faaliyetin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası
Donanım ve Yazılıma Erişim Süreçleri 2 Yıl KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası
Ziyaretçi ve Toplantı Kullanıcıların Kaydı Etkinliğin Sona ermesinden İtibaren 2 Yıl KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası
İş Kanunu Kapsamında Saklanan Veriler (Örn. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, eşit davranma ilkesine aykırılık tazminatına konu olabilecek bilgiler, bordro kayıtları, yıllık izin gün sayısı vb.) İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 5 Yıl 4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuat
İş Kanunu Kapsamında Saklanan Özlük Dosyasına İlişkin Veriler İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl 4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuat / 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
İş Kanunu Kapsamında Saklanan Verilerden Sendikal Tazminata Konu Olabilecek Veriler (Örn: Performans kayıtları, disiplin cezaları, fesih evrakları vb.) İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Kapsamında Toplanan Veriler (Örn: İşe giriş sağlık testleri, sağlık raporları, İSG Eğitimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerine ilişkin kayıtlar vb.) İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 15 Yıl 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İş Kanunu Uyarınca: Çalışan ile ilgili Mahkeme/icra bilgi taleplerinin cevaplanması İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl 4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuat
Şirket Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyelerine ait Bilgiler (Örn: Huzur hakkı ve Kar payı ödemeleri vb.) 10 Yıl 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
Şirket Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyelerine ait Bilgiler (Pay defterinde yer alan kişisel veriler) Pay Defterinin Saklanma Zorunluluğu Sebebiyle Süresiz 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
Burs ödemesi / Çalışan Avans Ödemesi 10 Yıl 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
İş Başvurusu/Staj Başvurusu/ Başvuru Kabul Edilmediği Takdirde Aday Başvurularına İlişkin Veriler (Örn: CV, Özgeçmiş, Cover Letter, Başvuru Formu vb.) 1 Yıl Sektörel teamüller geçerli.
Çalışanlara Yönelik Kurumsal İletişim Faaliyetleri Uyarınca İşlenen Veriler (Örn: Katılımcı Listesi vb.) İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl Sektörel Teamül
Çalışan Memnuniyet Anketlerine İlişkin Veriler Anketin doldurulduğu yılın sona ermesine müteakiben 1 Yıl Sektörel Teamül
Şirket Faaliyetleri Uyarınca, Saklanması Gereken Ticari Defterler, Ticari Defterlerde Yer Alan Kayıtlara Dayanarak Oluşturulan Belgeler, Finansal Tablolar vb. İşlenen Kişisel Veriler 10 Yıl 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
Genel Kurul İşlemleri Uyarınca İşlenen Veriler 10 Yıl 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
Şirketin Taraf Olduğu Sözleşmelerin Kurulması ve İçeriğine İlişkin Kişisel Veriler 10 Yıl 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
Mal ve Hizmetleri Tanıtmak, Pazarlamak, İşletmesini Tanıtmak ya da Kutlama ve Temenni gibi İçeriklerle Tanınırlığı Artırmak Amacıyla Alıcıların Elektronik İletişim Adreslerine Gönderilen Ticari Elektronik İletilere İlişkin Onay Kayıtları 1 Yıl 29417 Sayılı 15.07.2015 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında yönetmelik
Mal ve Hizmetleri Tanıtmak, Pazarlamak, İşletmesini Tanıtmak ya da Kutlama ve Temenni gibi İçeriklerle Tanınırlığı Artırmak Amacıyla Alıcıların Elektronik İletişim Adreslerine Gönderilen Ticari Elektronik İletilere İlişkin Onay Kayıtları Dışındaki Veriler 1 Yıl 29417 Sayılı 15.07.2015 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında yönetmelik
Sözleşmeden Kaynaklı İlişkilerde İşlenen Kişisel Veriler (Örn: Şirket Yetkilisi, Ad Soyad, imza sirküleri vb.) Sözleşmenin Sona Ermesine Müteakip 10 Yıl 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
Vergisel Kayıtlara İlişkin Kişisel Veriler 5 Yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
Fatura/Gider Pusulası/Makbuz gibi Vergi Usul Kanunu Uyarınca Tutulması gereken Belgelerle işlenen Kişisel Veriler 5 Yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
Müşteri Bilgilerinden, TTK 82. Maddesi Uyarınca ticari defter ve kayıtlara dayanak teşkil eden faturaların düzenlenmesine ilişkin kişisel veriler 10 Yıl 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
Müşteri İşlem Bilgileri (Müşterilerin Talep/Şikayet/önerilerine İlişkin Çağrı Kayıtları vb.) 10 Yıl 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
Potansiyel Müşterilere İlişkin Veriler (Örn: cookies, çerezler, linkedin üzerinden profillemeye ilişkin veriler) 13 Ay Avrupa Birliği / Sektörel Teamül Uygulaması


5. KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARIMI

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği alıcı grupları üçüncü kişi özel hukuk tüzel kişileri ve yetkili kamu ve kuruluşlarıdır. Bununla beraber; Dış kaynak kullandığı süreçlerde tedarikçilere, İş ortaklığının amaçlarının yerine getirilmesini temin amacıyla iş ortaklarına da aktarılabilir.

Kişisel verilerinizi, Web Sitemizin çalışması için sunucu hizmeti, verilerin güvenli bir şekilde bulut ortamında saklanması hizmeti ve Web Sitemizde daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek ve Web Sitemiz ve Hizmeti geliştirmek üzere analiz hizmetleri aldığımız yurt içi üçüncü kişilere aktarabiliriz. Fakat yurtdışına herhangi bir aktarımda bulunmuyoruz. Kişisel verileri aktardığımız üçüncü kişilerle mevzuatın öngördüğü şekilde veri işleme sözleşmeleri yapıyoruz. Kişisel verileriniz aynı amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak açık rızanız ile Kanun’un 9. maddesi uyarınca yurtdışındaki hizmet sağlayıcılarla da paylaşılabilecektir.

İşlediğimiz kişisel verileri ayrıca (i) mahkeme kararları ve diğer yasal mecburi ifşaatlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal gereklilik ve süreçler ile ilgili yükümlülüğümüzü yerine getirmek, (ii) üçüncü tarafların haklarının ihlali ile ilgili şikayetlere yanıt vermek ve (v) Web Sitemiz ve Hizmetin güvenliğini korumak için KVKK’da düzenlenen yasal dayanaklara uygun olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabiliriz.

6. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER

KVKK Madde 12’ye uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu verilere hukuka aykırı erişimleri engellemek, bunların muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Hizmet içinde hesap açılırken verilen tüm bilgiler Hizmet veri tabanının korunduğu sistemle korunmaktadır.

Bu kapsamda Newky;

 • Kişisel verilere erişimleri kayıt altına almakta,
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanarak veri güvenliğini sağlamakta,
 • Kişisel veri işleme faaliyetlerinin iş birimi bazında takibini yapmakta,
 • Kanun’un 12. maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılmasını sağlamakta,
 • Newky şirket içi politika ve prosedürlerle veri işleme faaliyetlerinin Kanun’a uyumunu temin etmekte,
 • Newky içerisinde erişilen verilerin niteliğine uygun yetkilendirmeler yapmakta,
 • Özel nitelikli kişisel verilere erişimi daha katı önlemlere tabi tutmakta,
 • Özel nitelikli kişisel verilere erişimi olan kişileri ek güvenlik kontrollerinden geçirmekte,
 • Kişisel verilere dış kaynak kullanımı v.b. sebeplerle Newky dışından erişim olması halinde Newky şirketi dış hizmet sağlayıcı tarafından Kanun’a uyumun sağlanmasına yönelik taahhütleri almakta,
 • Kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarını Kanun kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek için gerekli aksiyonları almaktadır.

7. NEWKY TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kişisel verileriniz çerezler yoluyla veya kullanıcıların veri paylaşımı ile toplanmaktadır. Çerezlerle ilgili daha fazla bilgi almak ve çerez ayarlarını nasıl belirleyebileceğinizi anlamak için lütfen aşağıdaki Çerezlere İlişkin Bilgilendirmeyi okuyun. Hangi kişisel verilerinizin işlenebileceği sorusunun cevabını Web Sitemizin ziyaret edilmesi ve Hizmet’in (mobil uygulama ve platform) kullanılması halleri olarak iki başlık altında bulacaksınız.

a. Web Sitemizin Ziyaret Edilmesi

 • Hizmeti ve Web Sitemizi farklı tarayıcılar ve işletim sistemleri için uyumlu hale getirebilmek ve anonim olarak kullanım oranlarına bakarak daha iyi müşteri deneyimi sunabilmek için çerezler yoluyla Web Sitesi’ne veya Hizmet’e erişim sağladığınız tarayıcı ve işletim sistemine ait bilgilerinizi işleyebiliriz.
 • Meşru menfaatimiz olan Web Sitemiz ve Hizmet’in güvenliğini sağlayabilmek için olası saldırı ve kötü niyetli kullanımları tespit etmek için Web Sitesi’ne veya Hizmet’e erişim sağladığınız cihazın IP adresini işleyebiliriz. (Meşru Menfaatler Nedeniyle Veri İşlemenin Zorunlu Olması)
 • Web Sitemizdeki iletişim formunu doldurduğunuzda adınız ve e-posta adresinizi işleriz. (Açık Rıza)

b. Hizmet’in Kullanımı

Newky, biyometrik veriler ve kimlik bilgileri ile mobil bir dijital anahtar oluşturan hizmettir. Newky tarafından işlenen kişisel verilerin kategorizasyonu Ek-1 kapsamında yer almaktadır.

8. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

a. Haklarınız

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen iletişim bilgilerine yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak bize iletebilirsiniz. Talepleriniz en kısa sürede ve her durumda en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret uygulanır.

b. İletişim Bilgilerimiz

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Adres: Sanayi Mh. Teknopark Blv. No:1/4C / 112 Pendik/İSTANBUL E-Posta: kvkk@newky.co Telefon: +90 850 533 01 93

9. WEB SİTEMİZDEKİ ÇEREZLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Bu bilgilendirmenin amacı Web Sitemizde hangi çerezlerin ne amaçla kullanıldığı konusunda sizleri bilgilendirmek ve çerez kullanımı ile ilgili tercih haklarınızı nasıl kullanacağınız konusunda size detaylı bilgi sunabilmektir.

a. Çerez Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Çerez, kullanıcıların Web Sitesine girişlerinin zahmetsizce tanınması ve veri güvenliğinin daha hızlı onaylanabilmesi için ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının cihazına (bilgisayar veya telefon) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ayrıca web sitesinin kullanıcının cihazını hatırlamasını ve kullanım tercihlerine ilişkin bilgileri depolamasını sağlar.

Kullanıcı isterse bu çerezleri silebilir veya kullanmayabilir. Çerezlerin amacı kullanıcıların belli bir web sitesini yeniden ziyaret ettiğini web sunucusuna bildirmektir. Kullanıcıya özel bir tanımlama bilgisi olup, başka herhangi bir bilgi tutmamakta ve sadece kaydedilen sunucudan okunabilmektedir.

Bazı çerezler ilgili web sitesinin kullanılması için kesinlikle gerekli çerezlerdir. Bunların dışında, Web Sitesi’nde istatistiki çerezler ve hedefleme/reklam çerezleri kullanılmaktadır. Bu çerezler ancak kullanıcının açık rızası ile gönderilmektedir. Çerez Ayarlarından bu çerezlerin kullanımına izin verebilir veya engelleyebilirsiniz. Daha önce verdiğiniz izinleri kaldırabilirsiniz.

Aşağıdaki tablolarda Web Sitemizde hangi çerezlerin, ne amaçla kullanıldığına dair detaylı açıklamaları okuyabilirsiniz.

 • Kesinlikle Gerekli Çerezler: Web sitesi ziyaretçilerinin talep ettikleri hizmetten faydalanabilmeleri için bu çerezler kesinlikle gerekli çerezlerdir. Bu çerezler olmadan ziyaretçiler Web Sitesi’ni kullanamazlar.
 • İstatistik Çerezleri: İstatistik çerezleri, bir web sitesi ziyaretçilerinin o web sitesini nasıl kullandıklarını, örneğin hangi sayfaları ziyaret edip, hangi bağlantılara tıkladıklarını anlamaya yarar. Web Sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını anlamak için bir analiz aracı olan Google Analytics kullanmaktayız bunun ile ziyaretçilerin Web Sitesi’ndeki davranışları anonim olarak toplanır ve Web Sitesi kullanım istatistiklerinin çıkarılması için kullanılır. Bu bilgileri aşağıdaki çerezler ile toplar.
 • Hedefleme / Reklam Çerezleri: Hedefleme/reklam çerezleri, ziyaretçilerin tarayıcı alışkanlıklarıyla ilgili bilgi toplayıp, ilgi alanlarını tespit eder ve bu bilgiler reklam hedeflemesi için kullanılır. Bu bilgileri alan üçüncü taraf reklam verenler ziyaretçilerin ilgi alanlarına uygun reklam ve içerik sunarlar.
 • Çerezlerin Saklanma Süreleri: Çerezler saklanma süreleri açısından kalıcı veya geçici süreli olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılır.

Geçici süreli çerezler, oturum çerezi olarak adlandırılır ve tarayıcı oturumu boyunca saklanır. Tarayıcı oturumu kapatıldığında sona erer. Bu çerezler örneğin sepetteki ürünlerin hatırlanması için kullanılır.

Kalıcı çerezler, daha uzun süreli çerezlerdir ve oturumlar arasında da cihazınızda saklanmaya devam ederler. Kalıcı çerezler, kullanıcı tercihlerinin hatırlanması için kullanılır. Ziyaretçiler, tarayıcı ayarlarından kalıcı çerezleri silebilirler.

b. Çerezlere İlişkin Tercih Haklarınız

Tarayıcıların pek çoğu başta çerezleri kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak ziyaretçiler dilerlerse çerezlerin kullanılmaması veya çerez gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler. Daha önceden tarayıcıda depolanmış çerezleri de ayarlardan silmek mümkündür. Ziyaretçiler, tarayıcı ayarlarından (i) çerezleri tamamen silmeyi veya (ii) sadece belli web sitelerinden gönderilen çerezleri silmeyi veya (iii) belli bir döneme ait çerezleri silmeyi seçebilirler.

EK-1 : KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ


KATEGORİ AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, TCKN, Ad-Soyad
İletişim Bilgisi E-Posta, cep telefonu, adres
Lokasyon Verisi Kullanıcıların konum bilgisi
Kullanıcı Bilgisi Kullanıcı no, araç plakası, kara taşıtı ile kullanıcı eşleştiğinde taşıt ile ilgili bilgiler, ruhsat
Özlük Bilgisi Yasa gereği özlük dosyası oluştururken alınan her türlü bilgi ve belgeler
Finansal Bilgi Kredi kartı bilgileri
Çalışan Bilgisi Çalışan ID, kullanıcı adları, şifreler, giriş-çıkış kayıtları, performans değerlendirme raporları mülakatlar ve sonuçları, performans değerlendirme testleri, kişinin gönderildiği kurslar, kullandığı izinler, performans KPI’ları
Log Bilgisi Kullanıcıların internet hareketleri kayıtları, şirkete giriş-çıkış kayıtları
Pazarlama Bilgisi Alışkanlıkları beğenileri gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, cookie kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri, memnuniyet anketleri, kampanyalar, doğrudan pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen veriler
İtibar Yönetimi Bilgisi Medyada ve sosyal medyada kurum yöneticileri ile ilgili yapılan yorumlar ve buna istinaden alınan aksiyonlar
Şikayet Yönetimi Bilgisi Ürün ve hizmetler ile ilgili yapılan şikayetler, tavsiyeler ve sonuçları
Hukuk Bilgisi Şirketin açtığı veya şirkete açılan davalara dair her türlü bilgi ve belge
Nitelikli Kişisel Veri Yüz verisi, öz çekim fotoğraf, biyometrik veriler

EK-2 : KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ


İFADE KANUNDAKİ TANIM
Açık rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim hâle getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi
İlgili kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi (Politika’da “veri sahibi” şeklinde ifade edilmektedir)
Kişisel veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Kişisel verilerin işlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Veri kayıt sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistem
Veri sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi